Sunday, May 5, 2013

विचार


चला विचार करूया असं ठरउन मी विचार करायला बसलोय, त्याच कारण म्हणजे माझा  मित्र, तो लेखक आहे ,त्याला काही सुचत नव्हतं  chat वर त्याने मला तसं सांगितल सुद्धा, मी त्याला म्हणालो की ,"असे विचार करून विचार थोडीच येतात, ते अचानक हवेतून पडल्यासारखे टपकतात , आगदी न सांगता." थोडं आजून मी फिलोसोफिकल मारायला लागलो तेव्हा झोप येते असं सांगून तो ऑफ लाईन गेला, कदाचित  झोपला ही असेल पण माझी मात्र झोप उडाली. आता मी काय करू?
   
विचार करू का ?  , काही सुचतंय का पाहू, पण आगदी random. आता मी जे काही लिहीन ते अगदी जसं सुचेल तसं असेल आगदी विचार न केल्यासारखं 

……………… hm ……… आता मात्र एक प्रोब्लेम झालाय,खूप विचार करतोय मी, ते चुकीच आहे. आगदी random लिहील पाहिजे

मग सुरु करू का ? कोणी आडवलय ? कोणीच नाही hm …… काय बर लिहू हा पहिला विचार , आता मारायला हे सुरूच का केल हा दुसरा. डोक्यावर पंखा  फिरतोय, हवा थोडी उष्ण आहे, रात्र आहे, मी वेडा  आहे का? नाही , मग आस अविचारी प्रयोग मी सुरु का केला , कारण माझा मीत्र , आता मित्र चा मि  मी चुकून दीर्घ का लिहिला, बर लिहिल्यावर दुरुस्त न करता तसाच का ठेवला, मग ठेवलाय तर मलाच का बर ते चूक वाटतंय, कारण ते चूक आहे , मग मी ते खोडू का ? नको  यातल काही खोडता कामा नये , कारण खोडण म्हणजे विचार करून दुरुस्त केल्यासारखं होईल. ते चुकीचे ठरेल, मग मी काय करू,लिहीतच राहू का ? असं किती वेळ बर लिहाव ? एक तास ?नको ते जास्त होईल. let's write for not more then 10 minutes. टाइम ठरवला तर घाई का होतेय, आता उगीच लिमिटेशन आल्या सारख वाटतंय. आता हि लिमिट मीच ठरवली ना, मग वेळ संपेल म्हणून मी का घाबरतोय,वेळेच बंधन माझ्या पाळण्यावर आहें 10 म्हणजे दहाच … आता 9 खूप विचार मनात येतात ,किती मांडू आणि किती नाही,परीक्षेच्या शेवटच्या मिनिटासारख झालाय वेळ नाही आणि मोठा प्रश्न राहिल्या सारखं.पोटात गोळा आलाय. उगीच घेतल असं काहीतरी लिहायला. काही सुचतच नाही ,का ससंपले माझे विचार पण ते बर केसे संपतील? ते संपले तर मी नाही का संपणार? माझे विचारच  माझं अस्तित्व आहेत, मग त्यातला १% विचार सुध्दा का बर मी मांडू  शकलो नाही. असो वेळ संपत येतेय ,कि संपली तेच काळात नाही. कारण वेळ ठरवताना माझ्या कडे घड्याळ नव्हत मग वेळ संपली  ते कस कळणार ? नाही कळली तर काय मी लिहीतच राहू , ते योग्य नाही, कुठे तरी थाबायला हवं 
   मी थांबतो ………………………………. अजून विचार चालूच आहेत . 


No comments:

Post a Comment