Thursday, October 8, 2015

रेस

सतत तेच सतत तेच 
कुठली तरी सुरु रेस 
एक संपता दुसरी सुरु 
क्षणभर  तरी कसा थांबू?
जिंकलो तरी सुटका नाही 
नवीन शर्यत वाट पाही 
पुन्हा तेच पुन्हा तेच 
कुठली तरी सुरु रेस